ReisvoorwaardenDeze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij: www.voorwaarden.net - Zij zijn van toepassing op alle reizen die door ons georganiseerd worden.

Artikel 1. Definities:

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis Magical Tours reisorganisator gevestigd te Apeldoorn, Lange Amerikaweg 66 - 7332 BR Apeldoorn - Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delden onder nummer: 08085276. Reisovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door Magical Tours wordt ontvangen, waardoor Magical Tours zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis. Reiziger: de partij met wie Magical Tours een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene reisvoorwaarden. Reserveringsformulier: een door Magical Tours opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Magical Tours geldende reisvoorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst:

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Magical Tours. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3. Betaling:

Na uw reservering dient u een aanbetaling te voldoen van 25% van de totale reissom. Zes weken voor vertrek dient u het restant van de reissom te voldoen. Wanneer u boekt voor een reis die binnen zes weken vertrekt, dan betaalt u bij boeking het gehele bedrag ineens. Bij last-minute boekingen zullen wij u vragen de reissom per omgaande over te maken. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de reiziger.

Artikel 4. Reisbescheiden:

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger:

Nadat u het boekingsformulier opgestuurd hebt, kan het gebeuren dat u iets wilt wijzigen. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door Magical Tours worden bevestigd. Bij wijzigingen wordt een bedrag van Euro 35, - per boeking in rekening gebracht. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door Magical Tours:

a. Bij onvoldoende deelname behoudt Magical Tours zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht.

b. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Magical Tours zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Magical Tours aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Magical Tours een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de reiziger. In dien de oorzaak van de wijziging aan Magical Tours kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Magical Tours. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 7. Aansprakelijkheid:

Magical Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Magical Tours. Eventuele schade wordt door Magical Tours vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Magical Tours is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger . De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken . De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Magical Tours zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Magical Tours is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Magical Tours aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 8. Reisgarantie:

Wij zijn aangesloten bij het Garantiefonds GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Het Garantiefonds GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 7,50 per persoon in rekening gebracht aan de klant. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Lees meer over deze garantieregeling op de website: www.stichting-ggto.nl

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Magical Tours is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Meer informatie over de VvKR kunt u vinden op de website: www.vvkr.nl
vvkr-icon.png

Artikel 9. Verplichtingen van de reiziger:

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Magical Tours van de reis worden uitgesloten Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10. 1-persoonskamer toeslag:

Bij onze reizen is het meestal mogelijk om te kiezen voor een 1-persoonskamer of een kamer op indeling. Dit betekent dat u uw kamer deelt met iemand anders. Als u samen reist met iemand anders dan deelt u uiteraard de kamer met deze persoon. Reist u alleen dan delen wij in met een reiziger van hetzelfde geslacht.

Echter, wanneer wij u vanwege de groepssamenstelling niet met iemand anders kunnen indelen, dan zijn wij genoodzaakt een 1-persoonskamer voor u te reserveren zien wij ons genoodzaakt de 1-persoonskamer toeslag in rekening brengen. Dit kan vooral voorkomen bij late boekingen, een oneven aantal, en soms is er niet iemand van hetzelfde geslacht beschikbaar met wie wij u kunnen indelen. U kunt dit meestal voorkomen door tijdig te boeken.

Artikel 11. Annulering en indeplaatsstelling:

Uiteraard kan het voorkomen dat u uw geboekte reis moet annuleren.
Daar zijn echter kosten aan verbonden.
bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom..
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Magical Tours voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Indien u een annuleringsdekking heeft afgesloten en u moet afzien van uw vakantie vanwege een in de dekkingsvoorwaarden vermelde reden, dan worden de kosten die u na annulering verschuldigd bent vergoed (m.u.v. reserveringskosten en eventuele annuleringsdekkingskosten). Wij berekenen altijd de reserveringskosten en evt. de kosten van de annuleringsdekking door en zullen u daarvan een factuur sturen.

Artikel 12. Annulering door Magical Tours in geval van Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden

Naast de mogelijkheid om bij gebrek aan het minimum aantal deelnemers de reisovereenkomst op te zeggen, staat dit ons tevens vrij wanneer sprake is van Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden, mits wij u vóór het begin van de reis in kennis hebben gesteld van het feit dat de reisovereenkomst wordt beëindigd.
In dat geval worden alle voor de reis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 13. Klachtenbehandeling:

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Magical Tours, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Magical Tours. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 14. Geschilbeslechting:

n afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Magical Tours en reiziger in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door e rechtbank te Zutphen. Magical Tours blijft echter bevoegd de reiziger te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Magical Tours en reizigers is Nederlands recht van toepassing.